Contactgegevens:          
Unlimited B.V
Friesestraatweg 1
9718 NA Groningen
www.unlimitedhulpverlening.nl

Functionaris Gegevensbescherming:    
Alma Damhoff, tel: 0683987175

Als hulpverleningsorganisatie zijn wij ons er van bewust dat we te maken hebben met hele gevoelige klanteninformatie. Daarom gaan wij zorgvuldig en veilig om met jouw persoonsgegevens. Wij spannen ons in om jouw privacy te waarborgen, waarbij wij ons houden aan de wet. De wet die gaat over het beschermen van jouw privacy, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van deze wet.
Wij zijn wettelijk verplicht om aan je mede te delen hoe wij je persoonsgegevens verwerken en wat je rechten zijn. Om dit inzichtelijk te maken voor onze klanten, hebben we dit privacybeleid  opgesteld.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?
Unlimited verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens van jou:
– Gegevens over je gezondheid
– 
Gegevens over je strafrechtelijke verleden
– Jouw Burger Service Nummer (BSN)

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
We verwerken je persoonsgegevens zodat we de voortgang in de hulpverlening kunnen bijhouden. Zo weten we of de gestelde doelen zijn behaald en kunnen we de verwijzer op de hoogte houden. Ook willen we de veiligheid van onze medewerkers garanderen. Dit betekent dat we een analyse moeten kunnen maken om in te kunnen schatten of er een risico aanwezig is. Om dit te doen maken we gebruik van gegevens over je strafrechtelijk verleden, als je deze hebt.
Tenslotte hebben we je gegevens nodig om de verleende zorg te kunnen declareren.

Op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
De grondslag voor het verwerken van je bijzondere persoonsgegevens, je BSN en de gegevens over je strafrechtelijke verleden, is het uitvoeren van de zorgovereenkomst.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Wij bewaren je gegevens tot drie jaar na het afsluiten van de hulpverleningsperiode. De ervaring heeft ons namelijk geleerd dat klanten zich geregeld binnen deze periode opnieuw bij ons aanmelden. Ook komt het soms voor dat wij ons binnen deze periode met behulp van je gegevens moeten verantwoorden bij onze opdrachtgevers.
We kunnen je gegevens langer bewaren als er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Met wie delen we persoonsgegevens en waarom?
Je gegevens over je gezondheid delen we, via een beveiligd berichtenverkeer, met de verwijzer (de gemeente bijvoorbeeld) om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de hulpverlening en om de zorg te kunnen declareren. We zorgen er daarbij voor dat we nooit meer met hen delen dan dat noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichting te kunnen voldoen.
Je gegevens over je strafrechtelijke verleden delen we in principe niet met anderen, tenzij je ons daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of een noodgeval ons daartoe noodzaakt.

Welke rechten heb jij?
Recht van inzage
Je hebt altijd het recht om aan ons te vragen welke gegevens wij van jou verwerken. Je mag de gegevens ook, samen met een medewerker, inzien. We kunnen je daarbij vragen om je te identificeren.
Als jij dat wilt, geven we je een kopie van je persoonsgegevens mee. Je kan tot vijf kopieën gratis van ons krijgen. Als je meer kopieën wilt, moeten we 5 cent per pagina in rekening brengen.

Recht van rectificatie
Je hebt het altijd het recht om gegevens die niet kloppen door ons te laten wijzigen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een verkeerde geboortedatum, of een verkeerd adres.
Als je het niet eens bent met wat een hulpverlener over je heeft opgeschreven, dan voegen we jouw mening en zienswijze daarover toe in je dossier.

Het recht om je gegevens te laten wissen
Soms heb je het recht om je gegevens te laten wissen. Je hebt dit recht in de volgende situaties:
– Als wij je gegevens volgens de wet niet mogen verwerken
– Als we je gegevens volgens de wet moeten verwijderen
– Als je gegevens niet meer nodig zijn door ons
– Als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en jouw belang weegt daarbij zwaarder dan die van ons

We hoeven je gegevens niet te verwijderen als wij wettelijk verplicht zijn om deze te verwerken, of als wij ze moeten bewaren in verband met een rechtszaak.

Het recht om bezwaar te maken
In bijzondere omstandigheden kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dit kan als je er bijvoorbeeld achter komt dat een bekende van je bij ons werkt, en je niet wilt dat hij of zij je gegevens kan zien.

Gebruik maken van je rechten
Als je gebruik wilt maken van je rechten, kan je contact opnemen met je hulpverlener of met zijn of haar leidinggevende.

Het recht om te klagen bij de AP
Als je vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt je een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
Unlimited maakt gebruik van het beveiligde klantensysteem Nedap. Communicatie met gemeenten vindt plaats via beveiligd berichtenverkeer. Verstuurde e-mails zijn beveiligd. Laptops en telefoons zijn beveiligd met een wachtwoord/code. Vertrouwelijke documenten worden veilig vernietigd. Alle werk laptops worden bewaard in een kluis.