UnLimiteD is een gecontracteerde zorgaanbieder voor jeugdhulp en WMO 18+ in de gemeente Groningen, Westerkwartier & Midden Groningen, Noord en midden-Drenthe en DForZo.

UnLimiteD werkt niet met wachtlijsten.

UnLimiteD is een ISO 9001 gecertificeerde, AWBZ erkende ambulante hulpverleningsorganisatie werkzaam in Groningen & Drenthe. UnLimiteD is ontstaan uit een particulier initiatief en vanuit de gedachte dat jongeren, volwassenen en multiproblem gezinnen met de juiste begeleiding in staat zijn om een zo prettig en zelfstandig mogelijk leven te leiden binnen de maatschappelijke en sociale samenleving. UnLimiteD is gespecialiseerd in jongeren, volwassenen en multiproblem gezinnen met een achterstand en/of problemen op één of meerdere leefgebieden.

Missie

De missie van UnLimiteD is de door haar omgeschreven doelgroep zorg en begeleiding te bieden zo lang nodig is om weer naar wens te kunnen functioneren. Hierbij staan openheid, creativiteit, snel en doelgericht handelen voorop in de zorgverlening. Iedereen die aanklopt bij UnLimiteD krijgt direct hulp. Financiën zijn hierbij niet bepalend. UnLimiteD werkt niet met wachtlijsten.

Dit is waarvoor UnLimiteD staat:

 • Kleinschalig en goed toegankelijk; UnLimiteD werkt vanuit Groningen en heeft daar haar huisvesting. Zowel medewerkers, verwijzers/ instellingen/organisaties als klanten zijn hier welkom.
 • Deskundige en gemotiveerde medewerkers; de medewerkers nemen deel aan interne opleidingen en scholingen en zijn zeer begaan met de klanten.
 • Persoonlijke aanpak; kennen en gekend worden maakt dat mensen zich thuis voelen bij en in de organisatie.
 • Zorg op maat met overeenstemming klant; de grote inbreng die de klant heeft met betrekking tot zijn zorgvraag wordt begeleid door een maatschappelijk werker op HBO niveau. Zorgverlening die het leven van klanten verbetert; de zorgverleners doen er alles aan om stappen vooruit te komen met de klant. Deze stappen worden geëvalueerd op de voorgeschreven wijze.
 • Flexibele zorginzet; In verband met het klant gerichte werken is de inzet zeer flexibel.
 • Creativiteit op gebied van vraag en aanbod; UnLimiteD is sterk in het zien van kansen en uitdagingen. De drive die daar altijd bij speelt is dat de klant er beter van moet worden.

Visie

Uitgangspunt zijn de mogelijkheden en niet de onmogelijkheden van de klant. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de hiervoor geldende normen in de maatschappij (lees morele verbetering), maar ook naar de kansen, wensen en verlangens van de klant. De benadering is altijd positief.

De doelgroep wil vaak een positieverbetering en maatschappelijk succes. Dit is niet alleen de doelstelling van de klant, maar ook van de zorgverleners. De klant krijgt de zorg die hij/zij nodig heeft; een integrale persoonsgerichte aanpak.

De integrale aanpak is persoonsgericht. UnLimiteD werkt met klanten die een achterstand en/of problemen hebben op een of meerdere leefgebieden. Meerdere problemen worden tegelijk aangepakt. De zorgverlening richt zich op alle leefgebieden en er wordt nauw samengewerkt en afstemming gezocht met andere instanties en instellingen. De kennis van de sociale kaart is groot.

Dit maakt het mogelijk om een maximum resultaat voor de klant te behalen. Er wordt gestreefd naar een goed contact met de sociale omgeving van de klant. Immers: de klant staat niet op zich maar maakt deel uit van een (sociaal) systeem.

De daarbij gehanteerde methodiek is laagdrempelig, oplossingsgericht en outreachend.

De laagdrempeligheid uit zich in 24/7 telefonisch bereikbaar zijn en in het pand van UnLimiteD in Groningen zijn klanten altijd welkom.

Oplossingsgericht werken betekent dat er wordt gewerkt met wat er op het moment is, gericht op een gewenste toekomst. Er wordt gewerkt met de klant, die tenslotte zijn/haar eigen situatie het beste kent, om zo tot een goed werkende oplossing te komen die nuttig en realistisch is en aansluit bij de behoefte van de klant. De klant behoudt daarbij zelf de verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij het realiseren van de gestelde doelen. Kernwoorden zijn: samenwerking, verandering, respect en klantgerichtheid. Kleine veranderingen met grote resultaten. Dit doen we door middel van een positieve benadering en oplossingsgericht taalgebruik; aanmoedigen, uitnodigen, motiveren, onderhandelen, vragen stellen, , begrenzen, complimenteren enz. Samen met de klant wordt zo een zorgplan opgesteld met bijbehorende doelen en acties. Deze worden digitaal vastgelegd en elke zes maanden geëvalueerd.

Er wordt outreachend gewerkt. Klanten met een meervoudige problematiek hebben te maken met een combinatie van materiële, psychosociale, fysieke en psychiatrische problemen die op elkaar inwerken. Het effect van een meervoudige problematiek en verharding van de maatschappij is dat de klant “door de bomen het bos niet meer ziet”. Dit vergroot de kans op een sociaal isolement.

Outreachend werken is het vergroten op van de kansen op sociaal herstel, sociale stijging en zelfredzaamheid van mensen in een kwetsbare positie; mensen die vaak buiten beeld van de reguliere dienstverlening blijven. Het opzoeken, uitreiken, is de kern van onze organisatie. Vanuit de leefwereld van onze klanten zoeken we naar manieren om de draagkracht te vergroten. Dit doen we onder andere door het bestaande netwerk te vergroten en in te zetten. Uitgangspunt is het kijken naar wat er wel goed gaat en dit uit te bouwen.

 

Dit is waarvoor UnLimiteD staat:

 • Kleinschalig en goed toegankelijk; UnLimiteD werkt vanuit Groningen en heeft daar haar huisvesting. Zowel medewerkers van instellingen/organisaties als klanten zijn hier welkom.
 • Deskundige en gemotiveerde medewerkers; de medewerkers nemen deel aan interne opleidingen en scholingen en zijn zeer begaan met de klanten.
 • Persoonlijke aanpak; kennen en gekend worden maakt dat mensen zich thuis voelen bij en in de organisatie.
 • Zorg op maat met overeenstemming klant; de grote inbreng die de klant heeft met betrekking tot zijn zorgvraag wordt begeleid door een maatschappelijk werker op HBO niveau. Hulpverlening die het leven van klanten verbetert; de hulpverleners doen er alles aan om stappen vooruit te komen met de klant. Deze stappen worden geëvalueerd op de voorgeschreven wijze.
 • Flexibele zorginzet; In verband met het klant gerichte werken is de inzet zeer flexibel.
 • Creativiteit op gebied van vraag en aanbod; UnLimiteD is sterk in het zien van kansen en uitdagingen. De drive die daar altijd bij speelt is dat de klant er beter van moet worden.

De daarbij gehanteerde methodiek is laagdrempelig, oplossingsgericht en outreachend.

De doelgroep wil vaak een positieverbetering en maatschappelijk succes. Dit is niet alleen de doelstelling van de klant, maar ook van de hulpverleners. De klant krijgt de zorg die hij/zij nodig heeft; een integrale persoonsgerichte aanpak.

De integrale aanpak is persoonsgericht. UnLimiteD werkt met klanten die een achterstand en/of problemen hebben op een of meerdere leefgebieden. Meerdere problemen worden tegelijk aangepakt. De hulpverlening richt zich op alle leefgebieden en er wordt nauw samengewerkt en afstemming gezocht met andere instanties en instellingen. De kennis van de sociale kaart is groot.

Dit maakt het mogelijk om een maximum resultaat voor de klant te behalen. Er wordt gestreefd naar een goed contact met de sociale omgeving van de klant. Immers: de klant staat niet op zich maar maakt deel uit van een (sociaal) systeem.

Uitgangspunten zijn de mogelijkheden en niet de onmogelijkheden van de klant. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de hiervoor geldende normen in de maatschappij (lees morele verbetering), maar ook naar de kansen, wensen en verlangens van de klant.

Oplossingsgericht werken betekent dat er wordt gewerkt met wat er op het moment is, gericht op een gewenste toekomst. Er wordt gewerkt met de klant, die tenslotte zijn/haar eigen situatie het beste kent, om zo tot een goed werkende oplossing te komen die nuttig en realistisch is en aansluit bij de behoefte van de klant. De klant behoudt daarbij zelf de verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij het realiseren van de gestelde doelen. Kernwoorden zijn: samenwerking, verandering, respect en klantgerichtheid. Kleine veranderingen met grote resultaten. Dit doen we door middel van een positieve benadering en oplossingsgericht taalgebruik; aanmoedigen, uitnodigen, motiveren, onderhandelen, vragen stellen, complimenteren enz. Samen met de klant wordt zo een zorgplan opgesteld met bijbehorende acties. Deze worden digitaal vastgelegd en elke zes maanden geëvalueerd.

Er wordt outreachend gewerkt. Klanten met een meervoudige problematiek hebben te maken met een combinatie van materiële, psychosociale, fysieke en psychiatrische problemen die op elkaar inwerken. Het effect van een meervoudige problematiek en verharding van de maatschappij is dat de klant “door de bomen het bos niet meer ziet”. Dit vergroot de kans op een sociaal isolement.

Outreachend werken is het vergroten op van de kansen op sociaal herstel, sociale stijging en zelfredzaamheid van mensen in een kwetsbare positie; mensen die vaak buiten beeld van de reguliere dienstverlening blijven. Het opzoeken, uitreiken, is de kern van onze organisatie. Vanuit de leefwereld van onze klanten zoeken we naar manieren om de draagkracht te vergroten. Dit doen we onder andere door het bestaande netwerk te vergroten en in te zetten. Uitgangspunt is het kijken naar wat er wel goed gaat en dit uit te bouwen.

UnLimiteD heeft een onafhankelijke klachtencommissie. Bij klachten kan u mailen naar klachtecommissieuld@gmail.com

In mei 2020 heeft UnLimiteD  het certificaat ISO 9001 met als toepassingsgebied Ambulante hulpverlening aan jongeren, volwassenen en multiprobleem gezinnen met een achterstand en/of problemen op één of meerdere levensgebieden behaald. Sinds 29 juli 2014 is UnLimiteD een AWBZ erkende organisatie. Op het gebied van kwaliteit zien wij het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 als een richtlijn voor ons handelen om onze doelen te bereiken.

De laagdrempeligheid uit zich in 24/7 telefonisch bereikbaar zijn en in het pand aan de Friesestraatweg 1 Groningen zijn klanten altijd welkom.

De kantoorlocatie van UnLimiteD is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur.